މަޒުހަބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މަޒުހަބަކީ އެއް ދީނެއްގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފަރުއީ ތަފާތުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ޖަމާއަތެވެ.