Jump to content

މަލިކުރުވާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިއީ ފަސޭހައިން ހެއްދޭ، މުޅި އަހަރުވެސް މާއަޅާ ގަހެކެވެ. މި ގަހުގައި އަޅާ މަލުގެ ތަފާތު ކުލަތައް ހުރެއެވެ.