މަލިކުރުވާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މިއީ ފަސޭހައިން ހެއްދޭ، މުޅި އަހަރުވެސް މާއަޅާ ގަހެކެވެ. މި ގަހުގައި އަޅާ މަލުގެ ތަފާތު ކުލަތައް ހުރެއެވެ.