މައްކާ (އެހެނިހެން ޙާލަތްތަކުގައި)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މައްކާ މިބަހުން ޢާއްމުގޮތެއްގައި މުރާދު ކުރެވެނީ:

  • މައްކާ (މައްކާ އަލްމުކައްރަމާ)، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މި ޝަހަރަކީ މުސްލިމުންގެ އެއްމެ މުޤައްދަށް ޝަހަރެވެ.
  • މައްކާ ޕްރޮވިންސް، މިއީ އެ ޝަހަރުގެ ވަށައިގެންވާ ޕްރޮވިންސެވެ.