Jump to content

މައިދާގެ ކެންސަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މައިދާގެ ކެންސަރު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Stomach Cancer)ޖެހޭތާ ކުރީކޮޅު ބަލި ދެނެގަނެ ފަރުވާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބަލި ފަސޭހަ ވެއެވެ.

ވަކި ޚާއްޞަ ސަބަބެއް އަދި ހޯދިފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ރޯމަސް ވަޅޯކޮށް ދިލަޖައްސައިގެން ކެއުމަކީ ކެންސަރު ޖެހުމާމެދު ޝައްކުކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

އަލާމާތްތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • ބަނޑަށް އުދަގޫވުން
 • ކެއުމާއި ގުޅިގެން މާބޮޑަށް ފުރިފައި ހުންނަގޮތްވުން
 • މޭނުބައިކުރުމާއެކު ކާހިތްނުވުން
 • މެއިން ދިލަނެގުން

މައިދާގައި ކެންސަރު އުފެދުމުން މައިދާގައި ފާރު އުފެދުމުން ކުރެވޭ ކަހަލަ އިހްސާސްތަކެއް ކުރުވައެވެ. އަދި ކެންސަރުގެ އަސަރުތައް މައިދާގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފެތުރިއްޖެނަމަ، އިތުރު އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:-

 • ބަނޑުގެ މަތީބަޔާއި، މެދުތެރެއަށް ތަދުވެ، އުދަނގޫތައް ބޮޑުވުން
 • ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިހުގެ ކުލަ ކަޅުވުން : މިގޮތަށް ދިމާވަނީ މައިދާގެ ތެރެއަށް ލޭއައިސް ބޭރުނުވެ ގިނައިރު އެތެރޭގައި ހުންނަގޮތްވުމުންނެވެ.
 • ބަރުދަން ލުއިވުން
 • ކެއުމަށްފަހު ބަނޑުގައި ރިހުން އަދި ބަނޑުގައި ވައިހެދުން
 • ވަރުދެރަވުމާއި ވަރުބަލިވުން: މިއީ ލޭމަދުވުމުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

ފުރުޞަތު ބޮޑުމީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • މައިދާގައި ހެލިކޮބެކްޓަރ ޕައިލޯރީ ކިޔާ ޖަރާސީމް އުފެދިފައިވުން
 • މައިދާގައި ފާރު އުފެދިފައިވާ މީހުން
 • ލޭގެ ވިޓަމިން ބީ12ގެ މާއްދާ މަދުވުން
 • އޮޕަރޭޝަން ކުރުން
 • ރޭޑިއޭޝަން ދިނުން
 • ކީމޯތެރަޕީ ދިނުން

ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

މަރުޖިޢުތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • ކެންސަރު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ - މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، މއ.މާފުނަ - 2005