Jump to content

މައިކްރޯސޮފްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މައިކްރޯސޮފްޓް
ޚިދުމަތްތައްކޮމްޕިޔުޓަރު ސޮފްޓްވެއަރ
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް
ވީޑިއޯ ގޭމު
އުފެދުނީނިއު މެކްސިކޯ، އެމެރިކާ
4 އޭޕްރީލް 1975
ބާނީންބިލް ގޭޓްސް
ޕޯލް އެލެން
މައި އޮފީސްމައިކްރޯސޮފްޓް ރެޑްމަންޑް ކެމްޕަސް، ރެޑްމަންޑް، ވޮޝިންގޓަން، އެމެރިކާ
މުވައްޒަފުން94،000
ވެބްސައިޓްmicrosoft.com

މައިކްރޯސޮފްޓް ކުންފުންޏަކީ (އިނގިރޭސި: Microsoft) އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެކެވެ. 1975 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 4 ގައި އުފެދުނު މިކުންފުންޏަކީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭ އެއްޗެހި އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމް އަގުބޮޑު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކީ މައިކްރޯސޮފްޓްއެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓް އުފެއްދި ބާނީންނަކީ ބިލް ގޭޓްސް އާއި ޕޯލް އެލެންއެވެ.