މައިކްރޯސޮފްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މައިކްރޯސޮފްޓް ކުންފުންޏަކީ އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެކެވެ. 1975 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 4 ގައި އުފެދުނު މިކުންފުންޏަކީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭ އެއްޗެހި އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމް އަގުބޮޑު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކީ މައިކްރޯސޮފްޓްއެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓް އުފެއްދި ބާނީންނަކީ ބިލް ގޭޓްސް އާއި ޕޯލް އެލެންއެވެ.