މައިންކްރާފްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މައިންކްރާފްޓް (އިނގިރޭސިބަހުން: Minecraft) މިއީ ސްވިޑަންގެ ވީޑިއޯ ގޭމް ޑިވެލޮޕަރު މޮޖަންގް ސްޓޫޑިއޯސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޭންޑްބޮކްސް ވީޑިއޯ ގޭމެކެވެ. މި ގޭމް އުފައްދާފައިވަނީ ޖާވާގެ ޕްރޮގްރާމިން ބަހުން މާކަސް "ނޮޗް" ޕެރްސަން އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަރލީ ޕްރައިވެޓް ޓެސްޓިންގ ވާރޝަންތަކަށްފަހު، 2009 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމުވެގެން ދިޔައީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު އެއްކޮށް ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖެންސް "ޖެބް" ބިރްގަންސްޓެން ދެން ތަރައްޤީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ގެލެރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]