Jump to content

ވްލޯރޭ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ވްލޯރޭ އަކީ އަލްބޭނިއާގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީއެވެ. މާލެއަކީ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މަރުކަޒުތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ސިޓީއެކެވެ.Cite}}<ref> web|url=https://www.britannica.com/place/Vlore%7Ctitle=Vlorë%7Cwebsite=britannica.com%7Cpublisher=Encyclopædia <Britannica}}</ref