ވޮޗްޓަވަރަކީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ވޮޗްޓަވަރަކީ اللهގެ ރަސްކަން އިޢުލާންކުރާ ދީނީ މަޖައްލާއެކެވެ. ވޮޗް ޓަވަރ ބައިބަލް އެންޑް ޓްރެކްޓް ސޮސައިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާ އިން މަހަކު އެއްދުވަހު ޝާއިޢުކުރާ މި ޖާނަލްއަކީ 420 ބަހަކުން މިނިވަން ކޮށް ދައްކުވައިދޭ ދީނީ ޖާނަލްއެކެވެ.