ވެލާނާ މަނިކުފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްއަމީރު މަލިންގޭ ޙަަސަންދީދީ (މަލިންގޭ ޙަސަން މަނިކުފާނު /ވެލާނާ މަނިކުފާނު) އަކީ މަލިމް ޢަލީ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލެކެވެ. މިއީ ޙާޖީ ޢިމާދުއްދީންގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ހަރަކާތްތެރި އެކެކެވެ. ވިސްނުންފުޅާއި ފިކުރުފުޅު ވަރުގަދަ ހިންގުންތެރި އެކެވެ. އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ ތެރޭގައި 1894 ވަނަ ލިބިލެއްވި ވެލާނާކަން (ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ) ހިމެނެއެވެ. ލިބިލެއްވި ބޭފުޅަކީ ވެލާނާގޭ މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006