Jump to content

ވެރިރަށް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ވެރިރަށަކީ ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގެ އިދާރީ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޝަހަރެވެ.