ވެރިރަށް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ވެރިރަށަކީ ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގެ އިދާރީ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޝަހަރެވެ.