ވިޔަފާރި މަގު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ވިޔަފާރި މަގަކީ ކާގޯ އާއި ތަފާތު މުދާ އެ މަގަކުން އުފުލަން ބޭނުން ކުރެވޭ މަގުތަކާއި ޕާތުވޭ ތަކެވެ.