Jump to content

ވިކިޕީޑިއާ:Why create an account?

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ވިކިޕީޑިޔާގައި އެކުލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ކިޔައި ހެދުމަށް ކޮންމެހެން މެމްބަރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ހަމަމިހެން ވިކިޕީޑިޔާގެ ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ހެދުމަށް ވެސް ކޮންމެހެން މެމްބަރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ލޮގު ކުރުމެއް ނެތި ވިކިޕީޑިއާ އަށް ބަދަލު ގެނެސް ހެދިދާނެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ވިކިޕީޑިޔާއަށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ލިޔެފައި ހުންނަމީހުން ލޮގު ކުރުމެއްނެތި ބަދަލު ގެންނަކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ވިކިޕީޑިޔާގައި އެކައުންޓެއް ހެދުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ވުމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކައުންޓެއް ހެދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.Shortcut:
WP:WHY
WP:REG
WP:ACCOUNT
WP:WCAA

ތިބޭފުޅާ ވަނީ ބްލޮކް ކުރެވފައިތޯ؟[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Shared IP addresses such as school and company networks or proxy servers are frequently blocked for vandalism which often affects many innocent editors on the same network. However, registered users in good standing can request existing blocks on their IP address be modified to only affect anonymous editors so that they can continue contributing to Wikipedia. If you are currently blocked from creating an account, we suggest you do one of the following:

 • Try again after the block on your IP address expires. Go to my contributions and follow the Block log link at the top of that page to find the length of the block.
 • Create an account at home and then log in at your school or workplace, if you are blocked there or vice versa.
 • Ask a trusted friend on a different network to create an account for you. Be sure to change your password once you are logged in.
 • Use Wikimedia's secure server at https://secure.wikimedia.org/. You may be able to bypass your network's proxy server this way.

ލިބޭނެ ފައިދާ ތަކުގެ ކުރު ޚުލާސާ އެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މެމްބަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ފައިދާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • The use of a username of your choice, provided that it is appropriate and available.
 • The ability to easily review all your contributions via a "My contributions" link.
 • The use of your own personal Wikipedia page watchlist to which you can add articles that interest you.
 • The ability to customize the appearance and behavior of the website for your viewing.
 • Become eligible for potentially taking on the role of a Wikipedia administrator.
 • The right to be heard in elections and have your vote count.
 • Your IP address will no longer be visible to other users meaning you will have greater privacy. (Though your IP address is still saved and accessible to users with Checkuser permission, it is rare for this to be used.)

Username[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

If you create an account, you can pick a username provided it is available and unique. Edits you make while logged in will be assigned to that name. That means you will get full credit for your contributions in the page history (when not logged in, the edits are just assigned to your IP address). You can also view all your contributions by clicking the "My contributions" link, which is visible only when you are logged in.

You will have your own permanent user page where you can write a bit about yourself. While Wikipedia is not a homepage provider, you can use this to display a few pictures, write about your hobbies, etc. Many users use their user page to maintain a list of the articles they are most proud of, or to collect other valuable information from Wikipedia.

You will have a permanent user talk page you can use to communicate with other users. You will be notified whenever someone writes a message on your talk page. If you choose to give an e-mail address, other users will be able to contact you by e-mail. This feature is anonymous; the user who emails you will not know your e-mail address.

Reputation and privacy[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

You don't need to reveal your offline identity, but having an account gives you a fixed Wikipedia identity that other users will recognize. While we welcome anonymous contributions, logging in lets you build trust and respect through a history of good edits. It is also easier to communicate and collaborate with an editor if we know who you are (at least, who you are on Wikipedia). It is also easier for veteran users to assume good faith from new users who take the effort to create an account (and you may well become a veteran user yourself some day!). You may well be afforded a great deal less leeway if you do not go to the trouble of making up a username.

Please understand that Wikipedia gets vandalized, spammed, and information gets uploaded by people who just want to advertise. Information sources need to be verified and Wikipedia needs a way to distinguish reliable contributors and sources.

If you are not logged in, all your edits are publicly associated with your IP address at the time of that edit. If you log in, all your edits are publicly associated with your account name, and are internally associated with your IP address. See Wikipedia's privacy policy for more information on this practice.

You are actually more anonymous (though more pseudonymous) logged in than you are as an "anonymous" editor, owing to the hiding of your IP. You might want to consider various factors, including privacy and the possibility of offline harassment, when selecting a username.

The privacy implications of this vary, depending on the nature of your Internet Service Provider, local laws and regulations, and the nature and quantity of your edits to Wikipedia. Be aware that Wikipedia technologies and policies may change.

New editing options[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The MediaWiki software that powers Wikipedia provides several features only registered users can use. Registered users may mark edits as "minor." Editors can choose to filter minor edits from the list of recent changes. Anonymous members don't have the privilege to mark edits as minor because the persons behind the IP Address can be multiple users, so a basis of trust cannot be built.

One very important feature which active contributors will likely use a lot are watchlists. You will get a new link "Watch this page" (or a new tab "watch") on every page you view. If you click that link, a page will be added to your watchlist. This list is basically a filtered view of the "Recent changes" page which shows only changes that were recently made to items in your watchlist. This way you can keep track of pages you work on without having to follow all changes.

To maintain structure and consistency on Wikipedia, only registered users can create or rename pages.

Also, you must be logged in if you want to upload images.

WikiProject User scripts provides various user scripts for registered users that automate mundane processes, increasing efficiency and effectiveness, and strengthen the browsing and editing experience.

Many user preferences[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Aside from these features, you can customize the way MediaWiki behaves in great detail by altering your Preferences at special:preferences. There you can change the following display settings:

 • Under skin: choose between various options as to the appearance of the website.
 • Under math: how mathematical formulas are displayed.
 • Under files: how large image thumbnails are displayed

And various editing preferences:

 • How to sign your name
 • How large the editing box should be
 • How pages should be displayed in recent changes
 • and many others (they're pretty self-explanatory),

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]