އޮސްޓިއޯޖެނިކް ސާރކޯމާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އޮސްޓިއޯ ޖެނިކް ސާރކޯމާ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Osteogenic sarcoma) އަކީ އުމުރުން 25-10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރުގެ ބާވަތެކެވެ. ގިނައިން ޖެހެނީ އަތާއި ފައިގެ ކަށިތަކަށެވެ.

އަލާމާތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކަށިގަނޑުގެ ބަލިޖެހިފައިވާ ހިސާބު ތަދުވުމާއި ދުޅަވުން
  • ބަރުދަން ލުއިވުން
  • ވަރުބަލިވުން
  • މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުމެއްނެތި ކަށިގަނޑު ދުޅަވެފައިވާ ހިސާބުން ބިއްދައިގެންދިއުން

މިބާވަތުގެ ކެންސަރު ބައެއް ފަހަރު ފުއްޕާމެޔަށާއި، އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަށިތަކަށް ވެސް ފެތުރޭގޮތް ވެއެވެ.

ފަރުވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އޮޕަރޭޝަން ކުރުން
  • ރޭޑިއޭޝަން ދިނުން
  • ކީމޯތެރަޕީ ދިނުން

ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކެންސަރު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ - މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، މއ.މާފުނަ - 2005