އެސްފިޔަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އެސްފިޔަ

އެސްފިޔަ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Eyelash) އަކީ ލޮލުގެ ރަވައިގައި ފަޅައިފައި ހުންނަ އިސްތަށި އެވެ. ލޮލަށް ތަފާތު ކުނިބުނި ފަދަ ތަކެތި އެޅުން އެސްފިޔައިގެ ސަބަބުން މަނާޚޮށްދެއެވެ. އެސްފިޔައެއް ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ އަލުން އުފެދި ބޮޑުވުމަށް 7-8 ހަފްތާ ވަރު ނަގައެވެ. އިސްތަށީގެ ކުލައާއި އެސްފިޔައިގެ ކުލަ ބައެއް ފަހަރު ތަފާތު ވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

އިސްތަށީގެ ބުޑުގައި ތަފާތު ދެވައްތަރެއްގެ ގްލޭންޑް ހުރެއެވެ.