Jump to content

އެސްވަޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެސްވަޅު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Warts)އަކީ ހުދުހަމުގައި އުފެދޭ ބައްޔެއް. މިބަލި ހުންނާނީ ވައްކޮށް، ހަރުކޮށް، އެތެރެޔަށް ގޮނޑިލާ ގޮތަށެވެ.