އެސްނާޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އެސްނާޅި އަކީ ލޮލުގެ ފަލަކޮޅުގެ އަޑީން ކަރުނަވަރުތެރޭ އުސްކޮށް ހުންނަ ތަންތަން. މިދުޅަވާނީ ކުޑަމުލިއްސެއްހެނެވެ