އެގިވަޑައި ގަންނަވާތޯ؟

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


  • 1984 ގައި ރާއްޖެއިން މެލޭރިޔާ ނައްތާލެވުނެވެ.
  • 1994 ވަނައަހަރު ދިވެހި ކުޑަކުދިންގެ 43 އިންސަ ކުދިންގެ ބަރުދަން ހުންނަންވީ ވަރަށްވުރެ ލުޔެވެ.
  • 1997 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވިހާ ކޮންމެ 1000 ކުއްޖަކަށް 259 މަރުވެއެވެ. މިއަދަދު 2006 ގައި 69 އަށް ދަށް ކުރެވުނެވެ.
  • 2006 ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގައި ވާރޭފެން ބޯ މީހުންގެ 90 އިންސައްތަ މީހުން އެފެންބުއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.