އެމެރިކާގެ ނާއިބް ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީކްގައި އެގައުމުގެ ނާއިބް ރައީސްކަން މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.