Jump to content

އެވިންގްސް ސާރކޯމާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެވިންގްސް ސާރކޯމާ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Ewings sarcoma) އަކީ ކަށީގައި ކެންސަރުގެ ގަނޑު އުފެދުމެވެ. އުމުރުން 15-5 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް އާންމުކޮށްޖެހޭ ކެންސަރުގެ ބާވަތެކެވެ.

އަލާމާތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އޮސްޓިއޯޖެނިކް ސާރކޯމާ އާއި އެވިންގްސް ސާރކޯމާގެ އަލާމާތްތައް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ބަލިޖެހިފައިވާ ހިސާބުގެ ކަށިގަނޑުގައި ރިހުމާއި، އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރިހުން ބޮޑުވަމުންދިއުމާއި، ބަލިޖެހިފައިވާ ހިސާބުގެ ކަށިގަނޑު ދުޅަވުން ހިމެނެއެވެ.

ފަރުވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ރޭޑިއޭޝަން ދިނުން
  • ކީމޯތެރަޕީ ދިނުން

ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ. މިކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި އޮޕަރޭޝަންގެ ނަތީޖާ މާރަގަޅު ނޫންކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކެންސަރު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ - މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، މއ.މާފުނަ - 2005