Jump to content

އެއްކައުވަންތަކަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެއްކައުވަންތަކަމަކީ ޢާލަމްގެ ކަންތައް ބައްލަވައި ޚަލްޤު ކުރެއްވީ އެއްމެ އިލާހަކު ކަމުގައި ދެކޭ ދެކުމެވެ.