އެއްކައުވަންތަކަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އެއްކައުވަންތަކަމަކީ ޢާލަމްގެ ކަންތައް ބައްލަވައި ޚަލްޤު ކުރެއްވީ އެއްމެ އިލާހަކު ކަމުގައި ދެކޭ ދެކުމެވެ.