އެއްކައުވަންތަކަން

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އެއްކައުވަންތަކަމަކީ ޢާލަމްގެ ކަންތައް ބައްލަވައި ޚަލްޤު ކުރެއްވީ އެއްމެ އިލާހަކު ކަމުގައި ދެކޭ ދެކުމެވެ.