Jump to content

އެރިތްރޯމައިސިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެރިތްރޯމައިސިން އަކީ މެކްރޯލައިޑް ގުރޫޕް ގައި ހިމެނޭ އެންޓިބަޔޮޓިކް އެކެވެ. ޕެނިސިލިން އަށް އެލާޖިކް ނުވަތަ ނުގުޅޭ މީހުންނަށް އެރިތްރޯމައިސިން އެންޓިބަޔޮޓިކް އެއްގެ ގޮތުގައި ދީއުޅެއެވެ. ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމް އަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު އިންފެކްޝަންތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ވެސް އެރިތްރޯމައިސިން ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

ތަފާތު ބްރޭންޑް ނަންތަކުގައި އެރިތްރޯމައިސިން ނެރެ ފާމަސީ ތަކުން ވިއްކަމުން ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން އީސް، ރޮބިމައިސިން، އީމައިސިން، އެރިމެކްސް ފަދަ ނަންތަކުގައި ނެރެފައި ވެއެވެ.