އެހަނދާނުގައި ރިމިކްސް 2010

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފައިލު:Thihandhaanugaa-remix.gif
އެހަދާނުގައި ރިމިކްސްގެ ޕޯސްޓަރ

އެހަނދާނުގައި ރިމިކްސް 2010 އަކީ އެމްއެންބީސީ ވަން އިން 2010 ވަނަ އަހަރު އައި 1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ ލަވަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 4 ޕްރޮގްރާމްގައި 25 ލަވަ ތަފާތު 50 ލަވަ ކިޔުންތެރިން ޝާމިލްވާ ގޮތަށް މިޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ މުޖުތަބާ ރަޝީދު މުޖޫ އެވެ. މިއީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓީވީއެމް އިން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ސްޓޭޖް ލަވަ ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ ސިލްސިލާ ޝޯތަކުގެ ދަށުން ގެނެސްދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.