އުޗިހާ އިޓާޗީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އުޗިހާ އިޓާޗީ

އުޗިހާ އިޓާޗީ އަކީ މަޝްހޫރު ނަރުޓޯ ކާރޓޫނުގައި ފެނިގެންދާ ޚިޔާލީ ޝަހްސިއްޔަތެކެވެ.

  • އުމުރު : ފުރަތަމަ ބައިތަކުގައި 18 އެވެ. އަދި ދެވަނަ ބައިތަކުގައި 20 އަހަރެވެ.
  • Status : ކާރޓޫނުގައި އަދި ދިރިހުރި އެބަހުރި.
  • އިސްކޮޅު : 175.2 ސެންޓި މީޓަރ
  • ބަރުދަން : 57.1 ކިލޯ ގްރާމް
  • އުފަން ދުވަސް : 9 ޖޫން
  • ލޭ ގްރޫޕް : AB