Jump to content

އުސްމިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މި ބަސް ޖުޣުރާފީ ގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވެނީ ކަނޑުގެ ސަޠުޙުން މައްޗަށް އުފުލިފައި ހުންނަ މިން ބަޔާން ކުރުމަށެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.