Jump to content

އުކުޅުވަޅު ހުޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އުކުޅުވަޅު ހުޅު އަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފައި އާއި ހަށިގަނޑުގެ މެދުބައި ގުޅުވާދޭ ހުޅެވެ. މިއީ އިންސާނާ ކޮޅަށް ދެމިހުރުމާއި އަދި ހިނގައި ހެދުމާއި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ހުޅެކެވެ.