އުކުޅުވަޅު ހުޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އުކުޅުވަޅު ހުޅު އަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފައި އާއި ހަށިގަނޑުގެ މެދުބައި ގުޅުވާދޭ ހުޅެވެ. މިއީ އިންސާނާ ކޮޅަށް ދެމިހުރުމާއި އަދި ހިނގައި ހެދުމާއި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ހުޅެކެވެ.