އުނގުލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އުނގުލި
އުނގުލި
އުނގުލި (ރަތްކުލައިގަ). މިއީ އެއްޗެހީގައި ކުލަޖައްސަން ބޭނުންކުރި ބާވަތެކެވެ.
އުނގުލި
އިނގިރޭސި ނަން Vermilion
ކެމިކަލް ރަމްޒު (Mercury(II) sulfide, HgS)