އީވާ މޮރިސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Eva Morris.jpg

އީވާ މޮރިސް (8 ނޮވެމްބަރ 1885 - 2 ނޮވެމްބަރ 2000) އަކީ ޑިސެމްބަރ 1999 އާއި ނޮވެމްބަރ 2000 އާއި ދޭތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް ފާހަނގަ ކުރެވުނު އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އެވެ. މީނާ އަކީ ސްޓެފޯރޑްޝިއަރގެ އަހުލުވެރިއެކެވެ. ޔޫކޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ކަމަށް ފާހަނގަ ކުރެވިގެންދިޔައީ އެނީ ޖެނިންގސް (12 ނޮވެމްބަރ 1884 - 20 ނޮވެމްބަރ 1999) މަރުވުމުންނެވެ. ޖެނިންގސް މަރުވީ އޭނާ އަށް 115 އަހަރު ފުރެން އެންމެ 8 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އީވާ މޮރިސް މަރުވީ އޭނާ އަށް 115 އަހަރު ފުރެން އެންމެ 6 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މީނާ އަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި އުޅޭ 1885ގައި އުފަންވި އެންމެ ފަހު މީހާ އެވެ.

ކުރިން ހުންނެވީ:
Sarah Knauss
Oldest Recognized Person in the World
December 30, 1999November 2, 2000
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>Marie Brémont