Jump to content

އީރާން އިރާޤު ހަނގުރާމަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އީރާން އިރާޤު ހަނގުރާމަ 22 ސެޕްޓެމްބަރު 1980 ފަށްޓަވަނީ

އީރާން އިރާޤު ހަނގުރާމަ އަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 1980 ން ފެށިގެން އޮގަސްޓް 1988 އަށް އީރާން އާއި އިރާޤު އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ އެކެވެ. މިހަނގުރާމަ ފެށުނީ 22 ސެޕްޓެމްބަރު 1980 ގައި އިރާޤުން އިރާނުގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އީރާން ގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުންނެވެ. 8 އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ކުރި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އދ. އިން އެތައް ފަހަރަކު ގޮވާލާފައި ވީނަމަވެސް ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގޮސްފައި ވެއެވެ. ހަނގުރާމަ އެއްކޮށް ހުއްޓުނީ 20 އޮގަސްޓް 1988 ގައެވެ. މިހަނގުރާމައިގައި ދެގައުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ތިބި މީހުން ދެގައުމުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހަނގުރާމައިގައި އިރާޤުން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. މިހަނގުރާމައަށް ފުރަތަމަ ފާރިސީ ގަލްފު ހަނގުރާމަ އޭ ވެސް ކިޔައެވެ.