އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލޯގޯ

އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ނުވަތަ އައި.ޑީ.ޕީގެ ނަމުންނިސްބަތް ކުރެވޭ މިޕާޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިގެން އަންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކެވެ.

ސިޔާސަތުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. އިސްލާމް ދީން ނޫން ދީނެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް ކުރިޔަނުދިނުމާއި ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަބަދަށް ބޭއްވުން.
  2. އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއަށްފެތޭ ޑިމޮކްރެސީއެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
  3. ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
  4. އަމަލުވާ އެއްޗެތީގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމާއި ކުށްކުރުން މަދުކުރުން.
  5. އެމީހަކު ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށެއްގައިއުޅެވޭނޭ، ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދިނުން.


ޕާޓީގެ އަމާޒުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އިސްލާމް ދީން ނޫން ދީނެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް ކުރިޔަނުދިނުމާއި ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަބަދަށް ބޭއްވުން.
  • އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއަށްފެތޭ ޑިމޮކްރެސީއެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
  • ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
  • އަމަލުވާ އެއްޗެތީގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމާއި ކުށްކުރުން މަދުކުރުން.
  • އެމީހަކު ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށެއްގައިއުޅެވޭނޭ، ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދިނުން.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]