އިސްމާޢީލް ޞާދިޤް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޞާދިޤް (ކީރަންމާގެ/ މ.މުލި) އަކީ ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރެކެވެ. މިހާރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މުލީ ރީޖަނަލް ގައެވެ. އިސްމާޢީލް ޞާދިޤް ފުރަތަމަ ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރެއްވީ މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މާލޭގައި ހުންނަ އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑަރީ ސްކޫލުންނެވެ.

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ - މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް