އިމާމު އަލްބުޚާރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްއިމާމް އަބޫ ޢަބްދިﷲ މުޙައްމަދު ބިން އިސްމާޢީލު ބިން އިބުރާހީމް ބިން އަލްމުޣީރާ ބިން ބަރްދިޒްބަހް އަލްބުޚާރީ އަލްޖުޢުފީ އަކީ ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް އިމާމެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފަހު އެންމެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ފޮތަކީ އިމާމު ބުޚާރީ އެއްކޮށް ލިއުއްވާފައިވާ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ ކަމުގައި އިސްލާމީ އުއްމަތް އިއްތިފާޤުވެ އިޖުމާޢުވެއެވެ.

އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ 194ހ. ގައި ޝައްވާލު މަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހުއެވެ. (4 އޯގަސްޓް 810މ.)

ތުއްޕުޅު ދުވަސްވަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެކަލޭގެފާނުގެ ވަރަށް ތުއްޕުޅު އިރުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިވަޑައިގަތެވެ. ނަަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމާފުޅު އެކަމާ ހިތާމަކޮށް މާތްﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ކުރެއްވި ގިނަގުނަ ދުޢާގެ ސަބަބުން މާތްﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ލޮލުގެ ފެނުން އަނބުރާ ދެއްވެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން އެހާމެ ތުއްޕުޅު އުމުރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވަނީ އަވަހާރަވެފައެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމުފުޅު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެކަލޭގެފާނުގެ ވަރަށް ތުއްޕުޅު އިރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ވަނީ ހިތުދަސްކުރައްވާފައެވެ.

އެއްދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛެއް ކަމުގައިވާ އައްދާޚިލީގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތް އިރު އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ ޙަދީޘު ޢިލްމު ކިޔަވައި ދެއްވާށެވެ. އެކަލޭގެފަނު ސަނަދެއް ކިއުއްވަދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ. سفيان عن ابي الزبير عن إبراهيم ރިވާކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ދެން ބުޚާރީ ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔައީ ގޯހެކެވެ. ދެން (އަލްބުޚާރީ ހައި ތުއްޕުޅު ބޭފުޅަކު އެހެން ވިދާޅުވީމާ) އައްދާޚިލީ އެކަމާ ހިއްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަތުމުން ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭގެފާނު ބައްލަވާ ބައްލަވާށެވެ. ދެން ދާޚިލީ ގޭތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށް ފަހު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އޭގެ ރަނގަޅުގޮތް ވިދާޅުވެ ދެއްވާށެވެ. ދެން ބުޚާރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ أبي الزبير އެއްނޫނެވެ. الزبير بن عديّ އެވެ.

ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ އަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވުނު ފުރަތަމަ ފޮތެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛެއް ކަމުގައިވާ إسحاق بن راهو ގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ލިއުއްވެވި ފޮތެކެވެ. އިމާމު ބުޚާރީ މިފޮތަށް ދެއްވާފައިނަމަކީ "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه" އެވެ. މިފަދަ ދިގުނަމެއް އެކަލޭގެފާނު ދެއްވީ އޭގައި މުހިންމު މާނައެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށެވެ. އޭގައިވާ ކޮންމެ ކަލިމައެއްވެސް އެއީ ވަކި މާނައެއް އެއިންދެހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ލައްވާފައިވާ ލަފުޡެކެވެ. އެއީ އެފޮތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ސިފަތައް އެނަމުން ދޭހަކޮށް ދިނުމަށްޓަކައެވެ.

الجامع: މިފޮތުގައި ހުރިހާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

المسند : މިފޮތުގައިވާ ހުރިހާ ޙަދިޘުތަކަކީވެސް ސަނަދުގުޅިފައިވަ ޙަދީޘުތަކެވެ.

الصحيح : މިފޮތުގައިވާ ކޮންމެ ޙަދީޘަކީވެސް ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ.

المختصر : މިއީ ހުރިހާ ޞައްޙަ ޙަދިޘެއްނޫނެވެ. (މިފޮތުގައި ނުހިމަނާ ޞައްޙަ ޙަދީޘުތައް ހުންނާނައެވެ.)

من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم: ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެ ހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅޭ ޙަދިޘުތައް މިފޮތުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

وسننه : މިފޮތުގައިވާ ކޮންމެ ޙަދީޘަކީވެސް އެއިން ޙުކުމެއް ނެގޭ ހަދީޘެކެވެ.

وايامه : ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެ މުޅި ޙަޔާތްޕުޅު، މި ފޮތުގައިވާ ޙަދީޘު ތަކުގައި ވާނެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ފެންވަރައި، ވުޟޫކޮށް، ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކޮށްގެންމެނުވީ ނުލިއުއްވަމެވެ. ޞަޙީޙުއް ބުޚާރީ އެއްކޮށް ލިއުއްވާ ނިންމެވީ 16 އަހަރުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ޚަރުތަންކުގައި ހުންނަވަނިކޮށް 30 ރަމަޟާން 256ހ ގައެވެ.އެއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 63 އަހަރެވެ.