އިކޮލޮޖީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިކޮލޮޖީ ނުވަތަ އިކޮލޮޖިކަލް ސައެންސަކީ ދިރޭތަކެތި ބެހިގެންދިއުމާއި އިތުރުވުމާ އަދި މިކަންކަމަށް އެތަކެތި ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއި އެހެނިހެން އޯރގަނިޒަމްތަކުން ކުރާ އަސަރާބެހޭ އިލްމީ ދިރާސާއެވެ.

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: