އިބްރާހީމް ޙަސަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އިބްރާހީމް ޙަސަން އަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ލެއިސެސްޓަރ ޔުނިވަސިޓީގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މަގާމްތައް ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަގާމަށް ޑރ އިބްރާހީމް ޙަސަން ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިސްކުރެއްވީ 14 އޮގަސްޓް 2008 ގައެވެ.

އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑްގެ ވެރިޔާކަން
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން, އެންޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީކަން
  • މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން, އެންޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީކަން