އިބްރާހީމް ޒަކީ(ފާމުދޭރިގޭ ތުއްތު ދީދީ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒަކީ(ފާމުދޭރިގޭ ތުއްތު ދީދީ) އަކީ މުހައްމަދު ކަލޭފާނުގެ ޙަސަން ފާމުދޭރި ތަކުރުފާނުގެ ދަރިކަލެކެވެ. މަންމަ އަކީ ކަތީބު މަނިކުފާނުގެ ޅަދީދީ އެވެ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒަކީ(ފާމުދޭރިގޭ ތުއްތު ދީދީ) އަކީ ޝަމުސުއްދީން ރަސްކަމުގައި ހިގާދިޔަ މޮޓަރުބޯޓް ގަޑުބަޑުގައި، ހަވަރުގެ ފަރާތުން ބަސްކިޔުމަށް އެކުލެއްވި، 68 ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިސްބަސް ވިދާޅުވި ވެރިއެކެވެ. ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އުވާލައި ދިވެހި ވެރިކަން ރަސްކަމަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އިސްބަސް ވިދާޅުވި ބޭފުޅެކެވެ. ދެކުނު ގަޑުބަޑު ހަމަޖެއްސެވުމަށް އިބްރާހީމް ނާޞިރު މޯލްޑިވްސް ސްޓަރ ގައި ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުފުޅުގެ ބައިވެރި އެކެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006