Jump to content

އިބްނު ތައިމިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިބްނު ތައިމިއްޔާގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންފައި ވާ ޝައިޚުލް އިސްލާމް، ތަޤިއްޔުއްދީން، އަބުލް ޢައްބާސް އަޙްމަދު ބިން ޢަބްދިލް ޙަލީމް ބިން ޢަބްދިއްސަލާމް ބިން ޢަބްދިﷲ ބިން ޢަބިލް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު ބިން ތައިމިއްޔާ އަލްޙައްރާނީ، އަލްޙަންބަލީ، އައްދިމަޝްޤީ (661 – 728ހ.، 1263 – 1328މ.) އަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ބޮޑެތި ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރޭ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެކެވެ.

އެހެނިހެން ސައިޓުތަކުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]