އިބްނި ޚަލްދޫން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
North Africa
Medieval era
Ibn Khaldun on a Tunisian postage stamp
ނަން: އިބްނު ޚަލްދޫން
އުފަންވެވަޑައިގަތީ: 27 މޭއި، 1332/732 AH
އަވަހާރަވީ: 19 މާރޗް 1406/808 AH
School/tradition: {{{school_tradition}}}
Main interests: History, Historiography, Demography, Economics, Philosophy of History, Sociology
Notable ideas: Asabiyah
Influences:
Influenced: Al-Maqrizi

އިބްނި ޚަލްދޫން ޢަރަބިބަހުން: ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي އަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޢަރަބި އިސްލާމީ ތާރީޚު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.