Jump to content

އިރުވައިހުދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިރުވައިހުދު (en: cattle egret) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ދޫންޏެކެވެ. އިރުވާ ހުދު އުޅެނީ އުދުހިފައެވެ. މާކަނާ އާވައްތަރު އެއަށްވުރެ ކުޑަ ހުދުދޫންޏެއް. ހުޅަނގުވީމާ މީގެ ހުޅިގަނޑާއި ބުރިކަށިމަތީގެ ފަތްތައް ރަތްރީނދޫ ކުލައަށް ބަދަލުވެދެއެވެ. އިރުވައި ވީމާ އެފަތްތައް ހުދުވެދެއެވެ.