Jump to content

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ފޮތް ނަންބަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ބުކް ނަންބަރ (އައިއެސްބީއެން) އަކީ ތަފާތު ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ގަސްތުކޮށްފައިވާ އަދަދީ ވިޔަފާރި ފޮތް އައިޑެންޓިފައިޓަރެކެވެ. ޕަބްލިޝަރުން އައިއެސްބީއެން ގަންނަނީ ނުވަތަ ލިބެނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އައިއެސްބީއެން އެޖެންސީއާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏަކުންނެވެ.[1]

ޕަބްލިކޭޝަނެއްގެ ވަކި އެޑިޝަނަކާއި ވެރިއޭޝަނަކަށް ތަފާތު އައިއެސްބީއެންއެއް ޙަވާލުކުރެވޭ ނަމަވެސް، މިހާރު ހުރި އެއްޗެއްގެ އާދައިގެ ރީޕްރިންޓަކަށް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް އީ-ފޮތެއް، ޕޭޕަރބެކް އަދި އެއް ފޮތެއްގެ ހާޑްކަވަރ އެޑިޝަނެއްގައި ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ވެސް ތަފާތު އައިއެސްބީއެން އެއް ހުންނަން ޖެހޭ ނަމަވެސް ހާޑްކަވަރ އެޑިޝަންގެ ބަދަލެއް ނާންނަ ރިޕްރިންޓެއްގައި އެއް އައިއެސްބީއެން އެއް ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. އައިއެސްބީއެން އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ދިހަ އަދަދު، އަދި 1 ޖެނުއަރީ 2007 ގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ތިރީސް އަދަދުގެ ދިގުމިނެކެވެ ޤައުމު.

އައިއެސްބީއެން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ފޯމެޓްގެ ފުރަތަމަ ވަރޝަން އެކުލަވާލީ 1966 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި 9 އަދަދުގެ ސްޓޭންޑަރޑް ބުކް ނަމްބަރިންގ (އެސްބީއެން) އަށް ބިނާކޮށް، 10 އަދަދުގެ އައިއެސްބީއެން ފޯމެޓަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓޭންޑަރޑައިޒޭޝަން (އައިއެސްއޯ) އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެޓެކެވެ 1970 ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އައި.

އަމިއްލައަށް ޝާއިއުކުރާ ފޮތްތައް ބައެއް ފަހަރު ފެންނަނީ އައިއެސްބީއެން އެއް ނެތިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އައިއެސްބީއެން އެޖެންސީން ބައެއް ފަހަރު މިފަދަ ފޮތްތަކަށް އައިއެސްބީއެން ހަވާލުކުރަނީ އަމިއްލަ އިސްނެގުމެއްގެ މަތިންނެވެ.

މިފަދަ ބާވަތެއްގެ ވަކި އައިޑެންޓިފައިޓަރ ކޯޑެއް ކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ސީރިއަލް ނަންބަރު (އައިއެސްއެސްއެން) އިން މަޖައްލާތަކާއި ނޫސް ފަދަ ވަކިވަކިން ޝާއިޢުކުރާ ތަންތަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް މިއުޒިކް ނަންބަރު (އައިއެސްއެމްއެން) ގައި މިއުޒިކަލް ސްކޯތައް ހިމެނެ އެވެ.

ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސްޓޭންޑަޑް ބުކް ނަންބަރ (އެސްބީއެން) އަކީ ފޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ނުވަ އަދަދުގެ ކޯޑް ނަންބަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ނިޒާމެކެވެ. 1965 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮތް ވިއްކާ އަދި ސްޓޭޝަނަރުން ކަމަށްވާ ޑަބްލިޔުއެޗްއެސްމިތު އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފޮތްތަކަށް ސްޓޭންޑަޑް ނަންބަރު ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ރާވާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދިއިރު، މި ނިޒާމު އެކުލަވާލީ ޓްރިނިޓީ ކޮލެޖް ޑަބްލިންގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ އެމެރިޓަސް ޕްރޮފެސަރު ގޯޑަން ފޮސްޓާ އެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓޭންޑަރޑައިޒޭޝަން (އައިއެސްއޯ) ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އޮން ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން އިން މަސައްކަތް ކުރީ އިނގިރޭސި އެސްބީއެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޭނުންތަކަށް އެޑެޕްޓް ކުރުމަށެވެ. އައިއެސްބީއެން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ފޯމެޓް ވިސްނާފައިވަނީ 1967 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޑޭވިޑް ވިޓަކަރ ("އައިއެސްބީއެންގެ ބައްޕަ" ގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ) އާއި 1968 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އެމެރީ ކޮލްޓޭ (ފަހުން އެމެރިކާގެ އައިއެސްބީއެން އެޖެންސީ އާރް. އާރް. ބައުކަރގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވި) އެވެ.

10 ޑިޖިޓްގެ އައިއެސްބީއެން ފޯމެޓަކީ އައިއެސްއޯ އިން އެކުލަވާލި ފޯމެޓެއް ކަމަށާއި، 1970 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއުކުރި ފޯމެޓަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ސްޓޭންޑަޑް އައިއެސްއޯ 2108 ގެ ގޮތުގައި ޝާއިއުކުރި ފޯމެޓެއް ކަމަށާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުން 1974 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ނުވަ އަދަދުގެ އެސްބީއެން ކޯޑް ބޭނުން ކުރަމުން އައި ކަމަށެވެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އަދި އައިއެސްބީއެން ސްޓޭންޑަރޑް އެކުލަވާލާފައިވަނީ އައިއެސްއޯ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ 46/ސަބްކޮމިޓީ 9 ޓީސީ 46/އެސްސީ 9 ގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުންނެވެ.

އެސްބީއެން އެއް އައިއެސްބީއެން އަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ "0" ގެ ޑިޖިޓް ޖަހައިގެންނެވެ. މިސާލަކަށް 1965 ވަނަ އަހަރު ހޮޑަރ ޝާއިޢުކުރި މިސްޓަރ ޖޭ ޖީ ރީޑަރ ރިޓަރންސްގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގައި "އެސްބީއެން 340 01381 8" ގައި "340" އިން ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތާއި، "01381" އަކީ ޝާއިޢުކުރި ފަރާތުން ޙަވާލުކުރާ ސިރިއަލް ނަންބަރާއި، "8" ލިޔެފައިވެއެވެ " އަކީ ޗެކް ޑިޖިޓެވެ." ސުމެއްގެ ކުރިއަށް ސުމެއް ޖަހައިގެން މިކަން ISBN 0-340-01381-8 އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ؛ ޗެކް ޑިޖިޓް އަލުން ހިސާބުކުރަން ނުޖެހެއެވެ. ބެލަންޓައިން ބުކްސް ފަދަ ބައެއް ޕަބްލިޝަރުން ބައެއް ފަހަރު 12 އަދަދުގެ އެސްބީއެން ބޭނުންކުރާއިރު، އެންމެ ފަހު ތިން އަދަދުން ފޮތުގެ އަގު ދައްކާފައި ހުރެއެވެ؛ މިސާލަކަށް ވުޑްސްޓޮކް ހެންޑްމެއިޑް ހައުސްސްގެ 12 ޑިޖިޓްގެ ސްޓޭންޑަޑް ބުކް ނަންބަރަކީ 345-24223-8-595 (ސައްހަ އެސްބީއެން: 345-24223-8، އައިއެސްބީއެން: 0-345-24223-8) ކަމަށާއި، އޭގެ އަގަކީ 5.95 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

1 ޖެނުއަރީ 2007 އިން ފެށިގެން އައިއެސްބީއެންތަކުގައި ތިރީސް އަދަދު ހިމެނޭއިރު، މިއީ 13 އަދަދު ހުންނަ "ބުކްލޭންޑް" ޔޫރަޕިއަން އާޓިކަލް ނަންބަރުތަކާ އެއްގޮތް ފޯމެޓެކެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު 3.9 މިލިއަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އައިއެސްބީއެން ލިބިފައިވާ އެމެރިކާއަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު އައިއެސްބީއެން އައިޑެންޓިފައިޓަރ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ގައުމެވެ. އަދި އިންޑޮނޭޝިއާ (144،793) އެވެ. އެމެރިކާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލައިފްޓައިމް އައިއެސްބީއެންގެ އަދަދު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 39 މިލިއަނަށް ވުރެ މަތިވެ އެވެ.

ރިފަރަންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. "The International ISBN Agency". Archived from the original on 24 February 2018. Retrieved 20 February 2018.