އިންޑިޔާ އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ނަންތަކުގެ އަޞްލު

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މި މަޒުމޫނު ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ވަނީ އިންޑިޔާގެ އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ނަންތަކުގެ އަޞްލު ގެ މައްޗަށެވެ.