އިންޑިޔާގެ ސޫފާސޫފި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މި މަޒުމޫނު ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ވަނީ އިންޑިޔާގެ ސޫފާސޫފީ ގެ މައްޗަށެވެ.

އިންޑިޔާގައި އުޅޭ ސޫފިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސޫފިތައް
Panthera tigris tigris.jpg
ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި
Wildlife of India
series

Flag of India.svg
Portal:Indian wildlife
Flora of India
Fauna of India
Mammals
Birds
Fishes
Butterflies
Moths
Endangered species
Conservation
Ecoregions
Wildlife Institute
National parks
Biosphere reserves
Protected forests
Private Protected areas
Wildlife sanctuaries
Communal forests
Ministry of Environment
Indian Forest Service
Forest Management
Project Tiger
Project Elephant
Indian Forest Act, 1927
1972 ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު
ޒޫ

ގެއްލި ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޝިކާރަ ކުރުމާއި އާބާދީ ގިނަވުމުންގެ ސަބަބުން ގިނަ ބާވަތެއްގެ ގަސްތަކާއި ޖަނަވާރުތައް ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މިގޮތަށް ޖަނަވާރުތަކާއި ގަސްތަކުގެ ބާވަތްތައް ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމަކީ އިންޑިޔާ އެވެ. [1]

ދުނިޔެއިން ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ގަހުގެ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Threat Category (IUCN) Number of species
Extinct 19
Extinct/Endangered 43
Endangered 149
Endangered/Vulnerable 2
Vulnerable 108
Rare 256
Indeterminate 719
Insufficiently Known 9
No information 1441
Not threatened 374
TOTAL 3120

ގެއްލި ނެތިދާނެ ކަމަށް ބިރު ހީވެފައިވާ ޖަނަވާރުތަކުގެ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އައި.ޔޫ.ސީ.އެން ގެ ދުނިޔެއިން ގެއްލި ނެތިދާނެ ކަމަށް ބިރުހީވެފައިވާ އެކި ޖަނަވާރުތަކުގެ (ގްރޫޕް) (1994)
Threat categories Source: WCMC

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. IUCN (2004) A Global Species Assessment. ISBN 2-8317-0826-5 [1]