Jump to content

އާތަމާލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އާތަމާލަ ނުވަތަ ސަމްސާރަ މި ބަހުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ އަލުން މަހަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. މިއީ ހިންދޫދީނާއި ސިކުންގެދީނާއި ޖައިންދީނާއި ސޫރަތު ޝަބްދަ ޔޯގާ އާއި ސްޕިރިޓިޒަމް ގެ އަގީދާއެކެވެ.