އާމިނަތު ޝާފިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އާމިނަތު ޝާފިޔާ އަކީ ޑރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިހާރު ހުނެންވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބެއްގެ މަގާމް ގައެވެ.