އަޝްވަތި ގަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަޝްވަތި ގަސް ނުވަތަ ބޮއި ގަހަކީ ތީނި އާއިލާގެ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ގަހެކެވެ.

މޭވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދޮންވީމާ މި ގަހުގެ މޭވާގައި ހުންނާނީ ދަނބު ކުލައެވެ.