އަޙުމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އަޙުމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން އަކީ ނިއުޒިލޭންޑް ގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް ގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.