އަޙުމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑރ އަޙުމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން އަކީ ނިއުޒިލޭންޑް ގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް ގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.