އަޙުމަދު އަންވަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އަޙުމަދު އަންވަރު (މ.ބްލޫސްޓޯން ) އަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މަގާމްތައް ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިހާރު ހުންނެވީ ވިލާ ކޮލެޖް ގެ ރެކްޓަރ ގެ މަގާމް ގައެވެ.

އަދާކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ފ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަން
  • ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
  • ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑް
  • ރެކްޓަރ - ވިލާ ކޮލެޖް