Jump to content

އަގަތި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަގައްޓީ އައިލެންޑަކީ އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދީޕްގައި އޮންނަ އަގައްޓީ އެޓޯލް ކިޔާ މުރަކަ އަތޮޅެއްގައި އޮންނަ 7.6 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިނުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާއެކެވެ. އެއީ ކޮޗީ ސިޓީގެ ހުޅަނގުން 459 ކިލޯމީޓަރު (285 މޭލު) ދުރުގައެވެ.