Jump to content

އަދިވެސް މަޤާމުގައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

"އަދިވެސް މަޤާމުގައި" މިބަހުން މުރާދު ކުރެވެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެމަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަދިވެސް ގެންދަވަނީ އެފަރާތް ކަމެވެ.