އަމީރު ޕެޓްރިކް ޖަޒީރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަމީރު ޕެޓްރިކް ޖަޒީރާ، ހުޅަނގުއުތުރު ޓެރިޓަރީތައް

އަމީރު ޕެޓްރިކް ޖަޒީރާ އަކީ ކެނެޑާގެ ހުޅަނގުއުތުރު ޓެރިޓަރީތަކުގައި ހިމެނޭ، ރާނީ އިލިޔާސަބަތު ޖަޒީރާތަކުގެ އެންމެ ހުޅަނގު ބިތުގައި އޮތް ޖަޒީރާއެވެ. މި ޖަޒީރާގެ އަކަމިނެއް ކަމުގައި އަންދާސާ ކުރެވިފައިވަނީ 9،440 އަކަ ކިލޯމިޓަރެވެ. އެހެން ކަމުން މިރަށް ވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި އޮތް ޖަޒީރާ ރަށް ތަކުގެ ތެރެއިން 54 ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމުގައެވެ. އަދި ކެނެޑާގައި އޮތް 14 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމުގައެވެ. މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ވެސް މިރަށް އޮންނަނީ ގަނޑު ފެނުން ތަޅުލެވިފައެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މިރަށަށް ދަތުރު ފަތުރުކޮށް އުޅުން ވެފައިވަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ.