އައްނަބީލް ޙުސައިން ޙަބީބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އައްނަބީލް ޙުސައިން ޙަބީބު (ކަކާގޭ ތުއްތު މަނިއްޕުޅު) އަކީ ކަކާގޭ ވެޔޮ މަނިއްޕުޅުގެ ދަރިކަލުން ކަކާގޭ މަނިއްޕުޅު އެވެ. މަންމައަކީ ކުޑަ އެދުރުގޭ ޅަހުއްތުގެ މަނިކެ އެވެ. އައްނަބީލް ޙުސައިން ޙަބީބު އަކީ ޝަމުސުއްދީން ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމާއި ހަމައަށް ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރައްވައި، ވެރިންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އިސްބަސް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޝާހީ ކަރާމާތަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ އާންމުންނާއި ގުޅުންބޮޑު ބޭފުޅެކެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 11 މާރޗް 1954މ ބުރާސްފަތި – 12 ޑިސެމްބަރު 1957މ ބުރާސްފަތި: ވަޒީރުލް އަޝްޣާލްކަން
  • 1947 : ކ.އަތޮޅު އަތޮޅުވެރިޔާކަން
  • 23 އޮގަސްޓް 1953 : ބަންޑާރަ ނާއިބު އޮފީހުގެ މުޢާވިންކަން

ބޭފުޅުންނަކީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އައްނަބީލާ ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު
  • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަބީބު

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006