Jump to content

އަބްރަހާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަބްރަހާ އަކީ ޙަބުޝްކަރައިގެ ޔަކްސޫމީ ވެރިއެކެވެ. މީނާއަކީ ގެފުޅު މުގުރައިލަން މައްކާއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ވެރިޔަކަށް ހުރި މީހާއެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.